การจดทะเบียนเครื่องสำอาง ผู้ที่จะผลิต นำเข้า รับจ้างผลิต ต้องจดทะเบียนรายละเอียดของเครื่องสำอางและใบทะบียน มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องสำอางปลอม

 • ส่วนผสมไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
 • ปลอมฉลากผลิต หรือ นำเข้า
 • ใช้วัตถุที่ทำเทียม เป็นส่วนประกอบ
 • ใช้เครื่องหมายรับรองปลอม

6 ข้อห้าม โฆษณาเครื่องสำอาง

 • ห้ามโฆษณาเกินจริง
 • ห้ามให้ข้อมูลแบบผิดๆ
 • ห้ามแสดงสรรพคุณรักษาโรค
 • ห้ามทำให้เข้าใจว่าเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
 • ห้ามสนับสนุนให้มีการทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
 • ห้ามทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในประชาชน

บทลงโทษ กรณีที่โฆษณาเกินจริง

 • จำคุกไม่เกิน 1 ปี
 • ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558